Експертни решения и одит в агробизнеса

Дружеството с ограничена отговорност (ООД) е вид бизнес организация, най-широко използвана сред инвеститорите, поради минималните капиталови изисквания и простотата на своята корпоративна структура на управление. ООД може да се учреди от едно или повече лица - физически лица и/или юридически лица. Като тип дружество, едноличното дружество с ограничена отговорност (ЕООД) се урежда по същия начин, както ООД, с някои изключения, отнасящи се до специфичната си структура на дяловото участие. Съдружниците в едно ООД могат да бъдат български и/или чуждестранни физически и/или юридически лица.
 Минималният дялов капитал, изискван от Търговския закон, за учредяване на Дружество с ограничена отговорност е 2 лева (два български лева), равно на приблизително 1 евро (едно евро), разпределен в дялове на стойност не по-малки от 1 лев (един лев ) всеки.
Акционерите могат да внесат както парични така и непарични вноски. Приносът в непарични вноски подлежи на задължителна оценка от трима независими експерти, назначени от Агенцията по вписванията.
Дяловете на едно ООД не са предмет на търгуване. Те могат да бъдат прехвърлени с нотариално- заверен договор за прехвърляне на дяловете. Прехвърлянето на дялове между съдружниците не изисква решение на общото събрание, а прехвърлянето на дялове на трето лице, както и приемането на нов съдружник, изисква такова решение.
Структурата на управление на ООД се състои от:
  1. общо събрание на съдружниците, и
  2. един или повече управители, които управляват дружеството и го представляват по отношение на трети страни.
Съгласно българското законодателство само физическо лице може да бъде назначен като управител на ООД. Управителят може да бъде съдружник, както и трето лице и няма ограничения за чуждестранно лице да бъде назначен като управител на едно ООД.
Направи запитване