Експертни решения и одит в агробизнеса

Данъчното право възниква по повод осъществяването на държавната дейност за уреждане публично-правните задължения към централния или местния бюджет. 
Източниците на данъчното право са конституцията (основните принципи на данъчното облагане), данъчните закони (ЗКПО, ЗМДТ, ЗОДФЛ, ЗА, ДОПК, ЗДДС), подзаконовите нормативни актове, отделните правни институти (съгласно ЗЗД и ТЗ), межународните договори (спогодби за избягване на двойното данъчно облагане), практиката на съда. 
Националната агенция по приходите е държавната институция ангажирана с дейностите свързани с управление на публичните вземания - данъци, акцизи, мита, такси, глоби, конфискации и др. 
Данъчната администрация извършва ревизии и проверки във връзка с данъчните и осигурителни задължения. При констатации на нарушения се съставя данъчен ревизионен акт. Съществуват регламентирани условия за обжалване по административен или по съдебен ред. 
При определени условия и по съответен ред може да се разреши отсрочване или разсрочване на публични вземания, както да се прихващат или върнат надвесени суми.

В областта на данъчното право:
 • Правни консултации по данъчно-правни въпроси
 • Процесуално представителство и правна защита при воденето на данъчни дела
 • Правни консултации за ползване на данъчни облекчения
 • Ревизионен акт
 • Oбжалване по административен ред
 • Обжалване на по съдебен ред
 • Касационно обжалване
 • Отмяна на решения по данъчни дела
 • Изменение на ревизионни актове
 • Защита и оспорване при данъчни облагателни актове и доклади
 • Защита срещу постановления за принудително събиране на данъчни задължения
 • Възстановяване, освобождаване и прихващане на данъци и акцизи
 • Правни консултации за ползване на преференции от чуждестранни инвеститори
 • Данъчни регистрации - обща данъчна регистрация, ЗДДС и ЗА
 • Консултации за възстановяване на ДДС от чуждестранни лица при напускане на страната
 • Консултации и изготвяне на данъчни декларации
 • Консултации за избягването на двойно данъчно облагане
 • Консултации и съдействие при взаимоотношения с митнически органи
 • Съдействие при данъчни ревизии и проверки
 • Отсрочване и разсрочване на данъчни задължения
 • Солидарно задължени лица
 • Прехвърляне на данъчни задължения
 • Гаранции при изпълнение на данъчни задължения
 • Сделки между свързани лица
 • Принудително изпълнение на данъчни задължения
 • Заобикаляне на данъчни закон
 • Принудително изпълнение на данъчните задължения
 • Защита срещу принудително изпълнение
 • Погасяване на данъчни задължения при амнистия, опрощаване, прихващане
 • Погасителна давност
 • Отписване на данъчни задължения
 • Данъчен процес
 • Данъчен контрол
 • Данъчни нарушения и наказания
 • Принудителни административни мерки
 • Правен режим на корпоративното подоходно облагане
 • Данъци удържани при източника
 • Правен режим на данъка върху недвижимите имоти
 • Правен режим на данъка върху общия доход
 • Правен режим на данъка върху наследствата
 • Правен режим на данъка върху превозните средства
 • Правен режим на ДДС – начисляване, данъчен кредит, право на приспадане на данъчен кредит
 • Правен режим на акцизите
 • Данъчни задължения на чуждестранни лица
 • Международно двойно данъчно облагане
 • Международни спогодби за избягване на двойното данъчно облагане
Направи запитване