Експертни решения и одит в агробизнеса

Целта на Консултантска кантора „3V Solutions”е да асистира на чужди граждани, фирми и организации в тяхното установяване, пребиваване, или в начинанията им в РБългария. Служим като гид, който Ви ориентира в страната.  Предлагаме юридически консултации по въпроси, които представляват интерес за Вас, оказваме Ви съдействие при различни сделки, организация на дейността Ви, помагаме при получаване на различни документи от администрацията. Заедно с обичайните бизнес - цели, за нас приоритет е да бъдем и социално - културен посредник. Правният режим на чужденците в Република България - техният статут, правата и задълженията им, е регламентиран в редица нормативни актове:
 • Конституцията на Република България (КРБ),
 • Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ),
 • Закона за чуждестранните инвестиции (ЗЧИ),
 • Закона за собствеността (ЗС),
 • Законаза собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ),
 • Закона за горите (ЗГ),
 • Закона за държавната собственост (ЗДС),
 • Закона за общинската собственост (ЗОС),
 • Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).
Един от основните проблеми, свързани с правното положение на чуждестранните лица у нас, е възможността те да придобиват право на собственост и ограничени вещни права върху недвижими имоти. Съгласно нашето законодателство чуждестранно лице може да бъде съдружник във всякакъв вид търговско дружество със седалище в Република България. Размерът на участието на чужденците в търговските дружества не е ограничен, това участие може да бъде и 100%. С оглед на гореизложеното трябва да се има предвид изискването, въведено от чл.9 от ЗЧИ. Съгласно цитираната разпоредба чуждестранно физическо лице трябва да има разрешение за постоянно пребиваване в Република България .
Режимът за издаване на разрешения за пребиваване на чужденците в Република България е уреден в ЗЧРБ. Чуждестранните физически лица могат да пребивават в страната въз основа на виза, на международни договори за безвизов режим, или на разрешение на службите за административен контрол на чужденците.
Пребиваването на чужденците в Република България може да бъде краткосрочно и дългосрочно. Краткосрочното пребиваване е до 90 дни от датата на влизане в страната, като срокът може да бъде продължен от службите за административен контрол по хуманитарни причини. Дългосрочното пребиваване е продължително (с разрешен срок до 1 година) или постоянно (с разрешен неопределен срок). 
По смисъла на Закона за насърчаване на инвестициите чуждестранно лице е :
 • юридическо лице, което не е регистрирано в Република България;
 • дружество, което не е юридическо лице и е регистрирано в чужбина;
 • физическо лице - чужденец с постоянно местопребиваване в чужбина.
Чл. 19 от Конституцията на Република България прогласява принципа за еднакви правни условия за извършване на стопанска дейност и закрила на инвестициите и стопанската дейност на българските и чуждестранните юридически и физически лица. Чуждестранните лица осъществяват стопанска дейност в България съгласно правния режим, създаден за местни лица, като има равни права с тях, доколкото не е предвидено друго. Правото за извършване на стопанска дейност, придобито от чуждестранните лица по националното им законодателство, се признава в страната. За стопанска дейност в страната чуждестранните лица могат да използват и правноорганизационните форми, предвидени в българското законодателство.
Търговският закон урежда следните форми за осъществяване на дейност:
 • Едноличен търговец
 • Събирателно дружество
 • Командитно дружество
 • Дружество с ограничена отговорност
 • Акционерно дружество
 • Командитно дружество с акции
Чуждестранните търговски дружества, чуждестранни физически лица или дружества, които не са юридически лица, могат да открият клон в България, ако са надлежно учредени с право да осъществят търговска дейност според съответния национален закон. Клонът се вписва в търговския регистър при съда, в чийто район се намира седалището му. Съгласно българското право клонът няма самостоятелна правосубектност. Клоновете на чуждестранни лица следва да водят отделни търговски книги, да изготвят самостоятелен баланс и да спазват особените изисквания на българското счетоводно законодателство. Не се изисква минимален капитал или специфична структура на корпоративно управление. Управлява се от управител/и. Чуждестранни лица, имащи право да извършват търговска дейност по националното си законодателство, могат да откриват в страната търговски представителства. Търговското представителство не е юридическо лице и не може да извършва стопанска дейност.
Направи запитване