Експертни решения и одит в агробизнеса

Банковото право представляват съвкупност от правни норми регламентиращи отношенията възникващи във връзка с осъществяването на банкова дейност. 
Банковото право се определя от като част от финансовото право и се регламентира от Закона за Българската Народна Банка и Закона за кредитните институции. Банковото право регламентира дейността на БНБ, банковият надзор, получаване и отнемане на лицензи, банковата несъстоятелност и т.н.
Банковото право обхваща и търговски сделки, които са уредени от търговския закон.
В областта на банковото право:
  • Банкови учредителни документи
  • Вътрешни документи и правила
  • Консултации за създаване на нови банкови продукти
  • Договори за кредити и депозити
  • Банкови гаранционни сделки
  • Инвестиционно посредничество
  • Договори за факторинг
  • Фючърси и опции
  • Събиране на вземания
  • Представителство
Направи запитване