Експертни решения и одит в агробизнеса

Акционерното дружество е друг широко използван тип бизнес организация. Тя се предпочита поради липсата на законови ограничения върху прехвърлянето на акции, както и липсата на личната ангажираност на акционерите в дейността на дружеството. Въпреки това, корпоративна структура на управление е по-сложна в сравнение с тази на Дружеството с ограничена отговорност (ООД) и Търговският закон въвежда задължителни правила, уреждащи създаването на фонд „Резервен”, разпределение на печалбата и на правата на миноритарните акционери.  Акционерно дружество може да бъде учредено от едно или повече българско и/или чуждестранно физическо и/или юридическо лице. Като вид акционерно дружество, Едноличното акционерно дружество (ЕАД) е предмет на същата регулация, с някои малки изключения, касаещи специфичната структура на акционерно участие.
Минимален регистриран капитал, необходим за създаването и функционирането на АД е в размер на 50 000 (петдесет хиляди лева), което се равнява на приблизително 26 000 (двадесет и шест хиляди евро) EUR. Въпреки това, специално законодателство може да изисква по-висок минимален капитал на акция за извършване на определени видове дейности, например банкова или застрахователна дейност. Акционерният капитал на АД трябва да бъде разпределена в акции с номинална стойност не по-малко от 1 лев (един) лев всяка. В момента на учредяване на дружеството и като предварително условие за това включване, най-малко 25% от номиналната стойност на всяка акция (или емисионната стойност, определена в подзаконовите нормативни актове) трябва да бъде платена и останалата част от общата сума на капитал се изплаща в рамките на две години. Подобно на Дружеството с ограничена отговорност (ООД), акционерите на акционерното дружество могат да внасят, както парични, така и непарични вноски.
Структура на управление на акционерното дружество се състои от:
  1. общо събрание на акционерите, както и
  2. Съвет на директорите (в случай на едностепенна система на управление), или от Надзорен съвет и Управителен съвет (в случай на двустепенна система на управление).
Акциите на Акционерното дружество могат да бъдат търгувани. Акциите на акционерно дружество може да бъдат:
  1. поименни или акции на приносител;
  2. общи или привилегировани акции;
  3. налични или безналични акции.
Поименните акции се прехвърлят чрез джиросване, акции на приносител се прехвърлят и залагат с предаването им. Прехвърлянето на акциите в Акционерното дружество, не е предмет на регистрация в Търговския регистър. Прехвърлянето на поименни акции трябва да бъде вписано в книгата на поименните акционери на АД, за да има ефект спрямо дружеството. В повечето случаи придобиването на акции от нови акционери не среща особени трудности. Въпреки това, ограниченията върху прехвърлянето на акции може да бъде предвидено в устава на компанията, като тези ограничения са задължителни за компанията и за акционерите. Ограничението за прехвърляне може да се отнася към всеки вид акции.
Направи запитване