Експертни решения и одит в агробизнеса

Право

 • Правно консултиране
 • Правно осигуряване на фирмената дейност и собственост
 • Правно осигуряване на предприамаческата дейност и личната собственост
 • Правен анализ
 • Изготвяне на договори и договорен контрол
 • Съдействие при сключване на сделки
 • Арбитраж
 • Преобразуване на търговски дружества:сливане, вливане,разделяне, отделяне
 • Консултиране на чуждестранни инвеститори при започване на бизнес в България

Бизнес

 • Бизнес консултиране
 • Бизнес оценяване
 • Стратегически ресурсен анализ на бизнеса
 • Управление на риска
 • Управление на предприятие в криза
 • Управление на предприятия в ликвидация
 • Управление на предприятия в процедура по несъстоятелност с цел избягване на ликвидация
 • Оздравителни програми
 • Организационно преструкториране на дейността
 • Бизнес проекти:бизнес планове за развитие, инвестиционни проекти, проекти за стабилизиране и развитие, проекти по програми на ЕС

Данъци

 • Данъчно консултиране
 • Данъчно оптимизиране
 • Данъчни експертизи
 • Данъчна защита

Финанси

 • Финансово консултиране
 • Финансово-правен анализ
 • Финансов анализ и оценка на инвестиции
 • Анализ на фирмата във връзка емитиране на акции и други ценни книжа
 • Финансово оздравяване на фирми
 • Финансив контролинг
 • Финансови експертизи
 • Капиталово бюджетиране
 • Joint Venture

Лични финанси

 • Персонално финансово консултиране
 • Управление и оптимизиране финансите на частни клиенти
 • Семейно финансово планиране

Счетоводство

 • Счетоводно консултиране
 • Текуща обработка на счетоводна документация
 • Преосчетоводяване
 • Годишно счетоводно приключване
 • Изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации
 • Преминаване от Националните стандарти за финансови отчети на малки средни предприятия към Международните стандарти за финансово отчитане
 • Социално и здравно осигуряване
 • Инвентаризация и съгласуване на активи
 • Педоставяне и обучение на персонал

Одит

 • Финансов одит
 • Управленски одит
 • Маркетингов одит
 • Вътрешен одит
*Вътрешен одит
*Одит на качеството
*Одит на информационни системи
*Секюрити одит
*Документален одит
 • HR одит
Направи запитване