Експертни решения и одит в агробизнеса

 Услугите ни са основно в следните области:
 • Услуги по стратегическо планиране – фокусиране върху стратегическото планиране, развитие на мениджърско ниво, сливания, придобивания, създаване на организация, управление и намаление на разходите, финансово планиране и бюджетиране.
 • Подобрения в оперативната дейност – фокусиране върху подобренията в процеса на бизнеса, развитие на политиките и процедурите, преглед на операциите, управление на качеството, оценка на представянето на фирмата, интеграция при придобиванията, ускорение на оборотния капитал, своевременни услуги.
 • Корпоративна и социална отговорност
 • Конфронтационен мениджмънт
 • Мениджмънт и лидерство –  разрешаване на противоречия
 • Власт в организацията – тактики и стратегии за придобиване
 • Основни техники на управление
 • Обезпечаване управляемостта на организацията
 • Беседи - средство за управление
 • Ръководство и схеми на действие на ръководителя
 • Формиране на отношенията с подчинените
 • Професионалното поведение на ръководителя
 • Характеристики на ефективният управленски контрол
 • Формиране и поддържане на корпоративната култура в организацията
 • Психологическите фактори на професионалната деформация
 • Психологическите компоненти на управленската дейност
 • Поведения на ръководителите в ситуации на вземане на решения
 • Методи на управление – поставяне на задачи и контролиране изпълнението им
 • Вътрешният имидж на компанията
 • Правила и препоръки при провеждането на промени във фирмата
 • Управление на промените в организацията
 • Ефективното делегиране на пълномощия
 • Интуиция и рискмениджмът
 • Управление и разкриване на риска в съществуващите алтернативи
 • Алтернативни модели за вземането на управленски решения
 • Механизми за неутрализиране на финансовите рискове
 • Управленски анализ
 • Методи за бизнес-прогнозиране
 • GAP-анализ – преодоляване на разрива между мечтите и реалността в бизнеса
Направи запитване