Експертни решения и одит в агробизнеса

В областта на административното право ние предлагаме следните услуги:
 • Представителство пред държавни и общински органи.
 • Кандидатстване за лицензии, концесии и разрешителни.
 • Оспорване и обжалване на административен акт.
 • Проучване на изискванията за извършване на дейност с особен режим.
 • Правни консултации и съдействие при проверки и контрол.
 • Правни консултации при водене на административни производства.
 • Консултации и съдействие за придобиване на гражданство, пребиваване, визови режими.
 • Недействителност на административни актове.
 • Осъществяване на представителство пред държавни и общински органи.
 • Консултации, изготвяне на документи и представителство в процедури по издаване на индивидуални административни актове.
 • Подготовка, консултации и съдействие пред административните органи, във връзка със снабдяване с удостоверения, лицензии, разрешителни.
 • Оспорване на административни актове по административен и съдебен ред.
 • Обжалване на ревизионни актове.
 • Обжалване на наказателни постановления.
 • Обжалване на електронни фишове.
 • Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията.
Административното право урежда отношенията, които възникват в процеса на изпълнителната дейност на държавните органи. 
Източниците на административно право са компетентните държавни органи.
Субектите на административното право са тези, които административните закони посочват и могат да бъдат разделени на три групи - граждани, организации на граждани и държавни органи.
Административноправните норми се съдържат и в законови и в подзаконови нормативни актове.
Нормативните административни актове най-често са подзаконови регулации, с които се уточнява и регламентира приложението на закона – наредби, правилници, инструкции, решения, заповеди, разрешителни.
Според характера си административно-правните норми могат да бъдат задължаващи, забраняващи, позволяващи и оправомощаващи.
Индивидуалните административни актове се издават по отношение на определен случай и свързаните с него лица. 
Общите административни актове се отнасят до определен случай, но обхващат по-голяма група лица. 
Разрешителният режим изисква определен административен орган да разреши осъществяването на определена дейност (напр. за носене на оръжие).
Регистрационния режим изисква само обявяване на съответната дейност и вписване в съответния регистър.
Административните актове подлежат на контрол за законосъобразност и могат да бъдат оспорвани пред самия орган, пред висшестоящия орган или административните съдилища. 
Различните видове административни актове подлежат на изпълнение доброволно или принудително. Тук не е нужна намесата на съда, за да се извърши принудително изпълнение, за разлика от гражданското право, при което принудителност може да има само след съдебна намеса.
Административната наказателна отговорност представлява налагане на санкции за виновно неизпълнение или лошо изпълнение на административноправни задължения.
Направи запитване