Експертни решения и одит в агробизнеса

Осигуряваме комплексно текущо експертно обслужване на принципа на месечен  или годишен абонамент. Предоставяме тази възможност и на микро, малки и средни предприятия, за да им осигурим висококвалифицирана консултантска помощ по всяко време в рамките на всички наши компетентности. В пакета могат да бъдат включени всички правни, счетоводни, финансови, инвестиционни, маркетингови, мениджърски, PR, HR и застрахователни услуги, като отделно от договорената месечна абонаментна такса се заплащат адвокатските възнаграждения за процесуално представителство и явяване по съдебни и съдебно-изпълнителни дела. При сключен договор за абонаментно обслужване, възнаграждението за воденето на дела е в различен размер като се взима под внимание дългосрочните ни отношения , независимо от сложността и продължителността на съдебното производство. За срока на абонамента клиентът получава нашето експертно съдействие чрез координатор за постоянна връзка 24 часа, с предимство пред другите клиенти, включително по внезапно възникнали  проблеми. На клиентите ни, сключили договори за абонаментно  обслужване, гарантираме спокойствие и сигурност, индивидуален и комплексен подход, своевременна и приоритетна експертна помощ  и защита предвид специфичните особености на текущата им дейност, фиксирана месечна такса за договорения обем консултантски услуги.
Направи запитване